Load WordPress Sites in as fast as 37ms!

เอกสารกิจกรรมการหาพื้นที่และปริมาตร(ในรูปแบบSTEM)

by - มีนาคม 24, 2565

เป็นเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM โดยสมมติเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้แก้ปัญหา ออกแบบกระบวนการ วิธีการ และประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมา
ซึ่งเนื้อหาที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่และปริมาตร ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.3

สะเต็มศึกษาเป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการเพื่อช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ ทั้งนี้ ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนสะเต็มศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ disciplinary, multidisciplinary integration, interdisciplinary integration และ transdisciplinary integration

**ขอบคุณข้อมูลจาก : www.stemedthailand.org

You May Also Like

0 ความเห็น