Load WordPress Sites in as fast as 37ms!

ความสัมพันธ์ของจำนวนคละและเศษเกิน

by - มีนาคม 29, 2565

การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

อาจทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ ตัวส่วนคงเดิม

การเขียนเศษเกินเป็นจำนวนคละ
อาจใช้การหารสั้นหรือหารยาว คือ นำผลหารไว้หน้า เศษเหลือไว้บน ตัวส่วนเท่าเดิม

You May Also Like

0 ความเห็น