Browsing Tag

อุ่นร่างกาย

ประถม

แผนการเรียนรู้ที่ 1 (กีฬาแชร์บอล)

สาระสำคัญ             ประวัติความเป็นมากีฬาแชร์บอล วัสดุอุปกรณ์ สนาม ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแชร์บอล  และการเสริมสร้าง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนจึงต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจะได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล…

Read More
20/07/2014